Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzw. „RODO”, pragniemy przekazać Państwu kilka istotnych informacji na temat ochrony Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Browar Mieszczański sp. z o.o., ul. Hubska 44-48, 50-502 Wrocław (dalej jako „Administrator”).

W jaki sposób się z nami kontaktować?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt:

Mailowo, za pośrednictwem adresu e-mail: agnieszka.nowicka@browar.wroc.pl

Pocztą tradycyjną, na adres:

Browar Mieszczański Sp. z o.o.

ul. Hubska 44-48

50-502 Wrocław

z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

GROMADZENIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG I WYKONYWANIEM UMÓW

W przypadku gromadzenia danych osobowych dla celów związanych z wykonaniem umowy z Administratorem lub podjęciem działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi:

art. 6 lit. b) RODO, tj. dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy. Niniejsze ma również zastosowanie do danych przekazanych przez Państwa w tym celu za pośrednictwem środków komunikacji udostępnionych przez Administratora, tj. korespondencji e-mail, korespondencji tradycyjnej, kontaktu telefonicznego.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w postaci m.in. ustaw o charakterze podatkowym oraz przepisów o rachunkowości.

KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA ORAZ KONTAKT TELEFONICZNY

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji lub kontaktu telefonicznego, niezwiązanych z zawartymi umowami lub świadczonymi usługami Administratora, dane osobowe przekazane w ten sposób będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w celu prowadzenia komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja lub kontakt telefoniczny.

KONTAKT ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO

W przypadku kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Administratora, formularz zawiera pola, których uzupełnienie jest niezbędne do kontaktu z Administratorem. Przetwarzanie danych osobowych podanych w tych polach ma za podstawę art. 6 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w celu prowadzenia komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy kontakt oraz jeśli kontakt jest związany z zawartymi umowami lub świadczonymi usługami Administratora podstawę będzie stanowić art. 6 lit. b) RODO, tj. dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy.

W przypadku podania danych fakultatywnych, Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), tj. na podstawie Państwa zgody.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW / KLIENTÓW

W związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności, Administrator pozyskuje od kontrahentów / klientów dane osób zaangażowanych w realizację takich umów (np. osób uprawnionych do kontaktu, osób reprezentujących kontrahentów / klientów). Przetwarzanie takich danych ma za podstawę art. 6 lit. b) RODO, tj. dla celów związanych z wykonaniem umowy lub podjęciem działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Przetwarzanie takich danych następuje również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w postaci m.in. ustaw o charakterze podatkowym oraz przepisów o rachunkowości.

Jednocześnie informujemy, że Państwa dane w tym zakresie otrzymaliśmy albo bezpośrednio od Państwa albo od podmiotu który Państwo reprezentujecie.

ZBIERANIE DANYCH W RAMACH KONTAKTÓW BIZNESOWYCH

W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane w tym zakresie otrzymaliśmy albo bezpośrednio od Państwa albo od podmiotu, który Państwo reprezentujecie.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania. Najczęściej będą one przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej z nami umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa. W przypadku ewentualnego przetwarzania danych w celach marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania przez Państwa.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem państwa danych?

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do danych – prawo do otrzymania informacji m.in. jakie dane są przetwarzane, w jakich celach są one przetwarzane oraz uzyskania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba mogą nas Państwo poinformować o zmianie swoich danych osobowych. Niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji, skorygujemy posiadane przez nas dane;
 3. prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”) – na tej podstawie mogą Państwo żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane. Przypominamy, że nie będziemy mogli usunąć Państwa danych, jeżeli występują podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziliście Państwo zgodę oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji (okresu przetwarzania danych) lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, macie Państwo prawo do otrzymania danych w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi;
 6. prawo sprzeciwu – w dowolnym momencie macie Państwo prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 7. prawo wycofania zgody – w dowolnym momencie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie wcześniej udzielonej zgody, nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt zgodnie z danymi wskazanymi w sekcji „W jaki sposób się z nami kontaktować?”.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji do celów wskazanych powyżej w części „W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?”.

Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, które świadczą usługi w naszym imieniu, na podstawie zawartych z nami umów i naszych instrukcji. Te podmioty nie są przez nas upoważnione do wykorzystywania lub ujawniania tych informacji w sposób inny, niż jest to niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych.

Przede wszystkim będą to podmioty świadczące dla nas usługi IT, usługi księgowo-kadrowe, usługi prawne, operatorzy pocztowi. Możemy również udostępnić Państwa dane upoważnionym do tego podmiotom, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie

Administrator nie będzie podejmować decyzji wobec Twojej osoby w sposób zautomatyzowany, a Twoje dane nie będą ulegać profilowaniu.

Aktualizacje niniejszej Polityki

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i może ulegać aktualizacji.

Polityka prywatności serwisu internetowego Browaru Mieszczańskiego

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.browar.wroc.pl (dalej „Serwis”).

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

SŁOWNIK POJĘĆ

 • cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
 • log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 • adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),

GROMADZENIE DANYCH

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

 • zarządzania Serwisem;
 • stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
 • badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics oraz GetResponse, jedynie w przypadku, gdy dodatkowo prowadzone są kampanie mailingowe;

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
 • numer telefonu;
 • adres i nazwa firmy;
 • treść wiadomości kontaktowej.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. formularz kontaktowy).

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Serwis korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
 • późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 • „własne” – zamieszczane przez Serwis;
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

 • w przeglądarce Internet Explorer
 • w przeglądarce Microsoft Edge
 • w przeglądarce Mozilla Firefox
 • w przeglądarce Chrome
 • w przeglądarce Opera
 • w przeglądarce Safari

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.