Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzw. „RODO”, pragniemy przekazać Państwu kilka istotnych informacji na temat ochrony Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Browar Mieszczański sp. z o.o., ul. Hubska 44-48, 50-502 Wrocław (dalej jako „Administrator”).

W jaki sposób się z nami kontaktować?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt:

Mailowo, za pośrednictwem adresu e-mail: agnieszka.nowicka@browar.wroc.pl 

Pocztą tradycyjną, na adres:

Browar Mieszczański Sp. z o.o.

Hubska 44-48

50-502 Wrocław

z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”

GROMADZENIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG I WYKONYWANIEM UMÓW

W przypadku gromadzenia danych osobowych dla celów związanych z wykonaniem umowy z Administratorem lub podjęciem działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi:

 1. art. 6 lit. b) RODO, tj. dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy. Niniejsze ma również zastosowanie do danych przekazanych przez Państwa w tym celu za pośrednictwem środków komunikacji udostępnionych przez Administratora, tj. korespondencji e-mail, korespondencji tradycyjnej, kontaktu telefonicznego. 
 2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w postaci m.in. ustaw o charakterze podatkowym oraz przepisów o rachunkowości.

KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA ORAZ KONTAKT TELEFONICZNY

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji lub kontaktu telefonicznego, niezwiązanych z zawartymi umowami lub świadczonymi usługami Administratora, dane osobowe przekazane w ten sposób będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w celu prowadzenia komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja lub kontakt telefoniczny.

KONTAKT ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO

W przypadku kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Administratora, formularz zawiera pola, których uzupełnienie jest niezbędne do kontaktu z Administratorem. Przetwarzanie danych osobowych podanych w tych polach ma za podstawę art. 6 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w celu prowadzenia komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy kontakt oraz jeśli kontakt jest związany z zawartymi umowami lub świadczonymi usługami Administratora podstawę będzie stanowić art. 6 lit. b) RODO, tj. dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy.

W przypadku podania danych fakultatywnych, Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), tj. na podstawie Państwa zgody.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW / KLIENTÓW

W związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności, Administrator pozyskuje od kontrahentów / klientów dane osób zaangażowanych w realizację takich umów (np. osób uprawnionych do kontaktu, osób reprezentujących kontrahentów / klientów). Przetwarzanie takich danych ma za podstawę art. 6 lit. b) RODO, tj. dla celów związanych z wykonaniem umowy lub podjęciem działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Przetwarzanie takich danych następuje również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w postaci m.in. ustaw o charakterze podatkowym oraz przepisów o rachunkowości.

Jednocześnie informujemy, że Państwa dane w tym zakresie otrzymaliśmy albo bezpośrednio od Państwa albo od podmiotu który Państwo reprezentujecie. 

ZBIERANIE DANYCH W RAMACH KONTAKTÓW BIZNESOWYCH 

W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane w tym zakresie otrzymaliśmy albo bezpośrednio od Państwa albo od podmiotu, który Państwo reprezentujecie. 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania. Najczęściej będą one przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej z nami umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa. W przypadku ewentualnego przetwarzania danych w celach marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania przez Państwa.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem państwa danych?

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do danych – prawo do otrzymania informacji m.in. jakie dane są przetwarzane, w jakich celach są one przetwarzane oraz uzyskania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba mogą nas Państwo poinformować o zmianie swoich danych osobowych. Niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji, skorygujemy posiadane przez nas dane;
 3. prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”) – na tej podstawie mogą Państwo żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane. Przypominamy, że nie będziemy mogli usunąć Państwa danych, jeżeli występują podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziliście Państwo zgodę oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji (okresu przetwarzania danych) lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, macie Państwo prawo do otrzymania danych w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi;
 6. prawo sprzeciwu – w dowolnym momencie macie Państwo prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 7. prawo wycofania zgody – w dowolnym momencie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie wcześniej udzielonej zgody, nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt zgodnie z danymi wskazanymi w sekcji „W jaki sposób się z nami kontaktować?”.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji do celów wskazanych powyżej w części „W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?”. 

Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, które świadczą usługi w naszym imieniu, na podstawie zawartych z nami umów i naszych instrukcji. Te podmioty nie są przez nas upoważnione do wykorzystywania lub ujawniania tych informacji w sposób inny, niż jest to niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych.

Przede wszystkim będą to podmioty świadczące dla nas usługi IT, usługi księgowo-kadrowe, usługi prawne, operatorzy pocztowi. Możemy również udostępnić Państwa dane upoważnionym do tego podmiotom, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie

Administrator nie będzie podejmować decyzji wobec Twojej osoby w sposób zautomatyzowany, a Twoje dane nie będą ulegać profilowaniu.

Aktualizacje niniejszej Polityki

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i może ulegać aktualizacji. 

Polityka prywatności serwisu internetowego Browaru Mieszczańskiego

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.browar.wroc.pl (dalej „Serwis”).

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych (np. Google Maps lub Facebook) bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

DEFINICJE:

 1. Administrator – administratorem Państwa danych jest Browar Mieszczański sp. z o.o., ul. Hubska 44-48, 50-502 Wrocław;
 2. Dane osoboweinformacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 4. Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (takiej jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie czy innych podobnych technologii, które mogą stanowić dane osobowe), przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu funkcjonalności serwisu, w tym w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem;

PLIKI COOKIES

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pojedyncze pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i zapisywane na urządzeniu Użytkownika wyłącznie w ograniczonym zakresie, tj. 

 1. NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES 

Te pliki są zawsze aktywne ze względu na to, że są one konieczne do zapewnienia użyteczności strony, poprzez umożliwianie podstawowych funkcji. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

 1. OPCJONALNE PLIKI COOKIES

Korzystanie z cookies innych poza niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania strony, wymaga Twojej wyraźnej zgody. Możesz ją wyrazić chcąc skorzystać z dodatkowych funkcjonalności, które oferuje Serwis, np. Google Maps – klikając w odpowiedni przycisk, wyświetlony w ramach tego narzędzia. Do momentu wyrażenia Twojej wyraźnej zgody na korzystanie z dodatkowych narzędzi, Serwis wykorzystuje wyłącznie niezbędne pliki cookie.  

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookie za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

W zakresie plików cookie, dane mogą być przetwarzane do momentu zmiany ustawień przez Użytkownika.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do żądania ich sprostowania, prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt zgodnie z danymi wskazanymi w sekcji DANE KONTAKTOWE.

ODBIORCY DANYCH 

Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, które świadczą usługi w naszym imieniu, na podstawie zawartych z nami umów i naszych instrukcji. Te podmioty nie są przez nas upoważnione do wykorzystywania lub ujawniania tych informacji w sposób inny, niż jest to niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych.

Przede wszystkim będą to podmioty świadczące dla nas usługi IT bądź np. agencje marketingowe. Możemy również udostępnić Państwa dane upoważnionym do tego podmiotom, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Co do zasady nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie mniej jednak, w przypadku niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, nie możemy wykluczyć, że mogą to być podmioty znajdujące się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W takim przypadkach przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących standardowych klauzul ochrony danych, a podmioty te zobowiązane są do wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń danych osobowych. 

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: agnieszka.nowicka@browar.wroc.pl lub pocztą tradycyjną, na adres: Browar Mieszczański Sp. z o.o., ul. Hubska 44-48, 50-502 Wrocław, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”

AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i może ulegać aktualizacji.